Rina Ronja Kari: Efter Brexit: Det bedste og det værste scenarie

Rina Ronja Kari: Efter Brexit: Det bedste og det værste scenarie

07.07.2016

.

Brexit rummer først og fremmest store muligheder for at skabe et mere demokratisk Europa, både for briterne og for os andre europæere.KOMMENTAR af Rina Ronja Kari, Medlem af EU-Parlamentet (Folkebevægelsen mod EU)

NU HAR BRITERNE selv mulighed for at bestemme over deres politik og udøve indflydelse på de områder, som berører deres dagligdag. Den enkelte britiske borger vil med andre ord komme tættere på den demokratiske beslutningsproces. Det er første gang, at et medlemsland løsriver sig fra EU’s skadelige økonomiske politik og stramninger inden for sundhed og sociale ydelser.

På den baggrund vil det ideelle scenarie være, at Storbritanniens regering og EU respekterer det britiske folks demokratiske afgørelse om løsrivelse fra unionen. Storbritannien skal være en god nabo til EU, og man skal finde en rimelig og værdig aftale, som giver både UK og EU mulighed for at fortsætte samhandel og økonomisk samarbejde uden nogen former for økonomiske sanktioner.

Samtidig viser Brexit andre lande, at et liv uden for EU er muligt, og dermed giver briternes afgørelse andre medlemsstater inspiration til at løsrive sig fra EU – eller i det mindste gentænke deres tilknytning unionen.

 

Den positive udgang på Brexit kan således blive, at man bibeholder handel og fri bevægelighed for arbejdstagerne, men at de enkelte befolkninger får øget selvbestemmelse
_______

 
DEN POSITIVE UDGANG på Brexit kan således blive, at man bibeholder handel og fri bevægelighed for arbejdstagerne, men at de enkelte befolkninger får øget selvbestemmelse. Det er vigtigt at huske, at Brexit-resultatet på ingen måde er udtryk for en særlig britisk tendens. Overalt i Europa er der stigende EU-skepsis i befolkningen. Ifølge en meningsmåling i Politico i juni var hele 61 pct. af de adspurgte franskmænd EU-skeptiske, mens tallene var 48 og 49 procent i henholdsvis Tyskland og Spanien. I Grækenland er EU-modstanden helt oppe på 71 procent.

Årsagen til både den britiske og den kontinentale EU-skepsis skal søges samme sted. Der er en afgrundsdyb kløft mellem EU-eliten og den brede europæiske befolkning. Det skyldes ikke mindst EU’s mislykkede håndtering af krisen i 2008, hvor snart 10 års nedskæringspolitik har ramt almindelige mennesker hårdt. Dermed er Brexit udtryk for et opgør med en politisk elite, der beskytter snævre økonomiske interesser. Og derfor kan Brexit også give håb om et mere lige Storbritannien og et mere lige Europa på længere sigt.

Et ideelt udkomme på Brexit vil være folkeafstemninger i andre medlemslande, så de respektive befolkninger får muligheden for at sige fra over for en politisk udvikling, som de ikke selv har indflydelse på. Brexit kan med andre ord blive starten på et mere demokratisk Europa.

Det er på alle måder nedgørende og misvisende at reducere Brexit-afgørelsen til et spørgsmål om migration og fremmedhad. Dermed ignorerer man nemlig den helt afgørende faktor i den britiske folkeafstemning; at Brexit først og sidst var et nej til til EU. Det er sandt, at der var fremmedfjendske tendenser på nej-siden. Men pressen glemmer, at nej-siden bestod af mange brede politiske interesser, som omfattede både Labour, venstrefløjen og fagforeningerne. Alle disse kræfter vil bidrage til at skabe et bedre og mere lige Storbritannien for både briter og migranter.

Når man ser på demografien hos Brexit-tilhængerne er det påfaldende, at den overvejende del tilhører arbejderklassen, bor i provinsen og er ældre. Det er den del af befolkningen, som har mærket EU’s sociale slagside mest. Samtidig har de god grund til at være bekymrede for flere nedskæringer inden for pensioner, sociale ydelser og sundhedsområdet. Med Brexit har de nu mulighed for at påvirke Storbritanniens social- og sundhedspolitik direkte.

 

Det er på alle måder nedgørende og misvisende at reducere Brexit-afgørelsen til et spørgsmål om migration og fremmedhad
_______

 

SKRÆKSCENARIET oven på Brexit-afgørelsen vil derimod være, at Storbritanniens regering og EU ikke vil respektere det britiske folks afgørelse, men tværtimod vil straffe dem for deres valg. Det værste scenarie vil være, at man får en ny folkeafstemning, sådan som EU jo desværre har for vane, når en genstridig befolkning vælger noget, der går imod EU-elitens interesser.

Man kan også forestille sig en parlamentarisk afvisning af Brexit-resultatet ud fra et juridisk argument om, at afstemningen ikke var bindende. Dette vil koble Storbritannien yderligere til EU, herunder til en politik med kolossal social slagside. Fortsat britisk EU-medlemskab vil medføre negative følgevirkninger som social dumping og nedskæringer af sociale ydelser.

Hvis man ignorerer befolkningens vilje, kan det medføre en lang række andre negative reaktioner. Frustrationen over at blive tilsidesat kan medføre øget politisk og social polarisering af det britiske samfund. Hvis man lukker øjnene for denne virkelighed, sender man folk i armene på den yderste højrefløj, hvis fremmedfjendske retorik som sædvanlig tilbyder forsimplede løsninger på komplekse problemstillinger. Så hvis briternes valg bliver tromlet ned med en ny folkeafstemning eller en exit-aftale rammes af økonomiske sanktioner, kan det i værste fald lede til en øget opblomstring af den yderste højrefløj.

 

Hvis man ignorerer befolkningens vilje, kan det medføre en lang række andre negative reaktioner. Frustrationen over at blive tilsidesat kan medføre øget politisk og social polarisering af det britiske samfund
_______

 

Et andet skrækscenarie er, at Storbritannien fastholder sin Brexit-afgørelse, men at EU for at statuere et eksempel vælger at straffe briterne for deres beslutning. De store EU-lande har ikke råd til mere opbrud i unionen, så de vil afgjort gå langt for at sikre ro på bagsmækken. Derfor er det ikke utænkeligt, at EU skruer bissen på og dermed gør Storbritanniens situation til et skræmmebillede for de andre EU-lande, som overvejer deres egen EU-folkeafstemning. Uden en handelsaftale med EU vil britiske varer blive dyrere, og det risikerer at koste både arbejdspladser, økonomisk stagnation og nedskæringer i UK. Derfor er det også vigtigt, at Danmark og andre mindre EU-lande bakker om at give Storbritannien den bedst mulige Brexit-aftale. For Storbritanniens og Europas skyld må man håbe, at den britiske regering og EU vælger den rigtige løsning og respekterer den britiske befolknings demokratiske ret til selvbestemmelse. ■

 

Uden en handelsaftale med EU vil britiske varer blive dyrere, og det risikerer at koste både arbejdspladser, økonomisk stagnation og nedskæringer i UK. Derfor er det også vigtigt, at Danmark og andre mindre EU-lande bakker om at give Storbritannien den bedst mulige Brexit-aftale
_______

 

Kilde: Meningsmåling er foretaget af Pew research Center. Offentliggjort i Politico 9. juni 2016. ILLUSTRATION: Officielt pressefoto [Folkebevægelsen mod EU]